Misja, wizja i wartości

Zapraszam do współpracy !

Jakub Kolasiński
Prezes Zarządu, Założyciel
HYDROGLOBAL Sp. z o. o.

Świat wokół nas podlega nieustannym przemianom. Dlatego też, jako Firma aktywnie uczestniczymy w tych zmianach, oraz pragniemy rozumieć czynniki, które będą wyznaczały nasze działania w przyszłości. Na tym właśnie polega nasza Wizja Rozwoju Firmy: wyznacza nam jasno określony cel i wytycza kierunek prowadzący nas do wspólnego sukcesu.

Nasza misja
Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel naszej Firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas obecnie i w przyszłości działań i decyzji.

 • Pragniemy dawać światu nowoczesne i innowacyjne rozwiązania umożliwiające zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych.
 • Pragniemy inspirować ludzi i wywoływać uczucie szczęścia.
 • Pragniemy się pozytywnie wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Nasza wizja
Nasza Wizja Rozwoju Firmy wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności. Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost dla wspólnego dobra.

 • Ludzie: pragniemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału oraz motywuje do dalszego rozwoju.
 • Produkty: pragniemy oferować produkty najlepszej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
 • Partnerzy: pragniemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie, doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
 • Planeta: pragniemy być odpowiedzialną firmą, angażując się we wspieranie społeczności lokalnych.
 • Wiedza: pragniemy poszerzać świadomość ludzi dotyczącą zrównoważonego korzystania z życiodajnych zasobów Ziemi.
 • Zysk: pragniemy maksymalizować zwrot finansowy dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
 • Efektywność: pragniemy być wysoce skuteczną, zarazem elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.

Nasza kultura sukcesu
Nasza kultura sukcesu określa postawy i zachowania, które są niezbędne do realizacji Wizji Rozwoju Firmy. Jesteśmy świadomi, że nasz wspólny sukces jest wypadkową wszystkich sukcesów naszych współpracowników i kooperantów.

Działanie zgodnie z naszymi wartościami
Nasze wartości są wyznacznikiem dla naszych codziennych działań i definiują sposób, w jaki poruszamy się w świecie.

 • Przywództwo: odwaga w kształtowaniu lepszej przyszłości
 • Współpraca: wykorzystanie zbiorowej mądrości i wiedzy
 • Integralność: zachowanie prawdziwości i rzetelności
 • Odpowiedzialność: jeśli coś ma się wydarzyć, staramy się mieć na to wpływ
 • Pasja: zaangażowanie sercem i umysłem, wykorzystanie zarówno wiedzy jak i intuicji
 • Różnorodność: zdefiniowana według zapotrzebowań naszych klientów
 • Jakość: cokolwiek robimy, robimy to najlepiej

Skupienie na rynku

 • Koncentracja na potrzebach naszych klientów i partnerów
 • Wsłuchiwanie się w rynek, obserwowanie go i nieustanne uczenie się
 • Ponadnarodowa perspektywa
 • Każdego dnia koncentracja na realizacji celów rynkowych w odniesieniu do celów naszej Misji
 • Nieustanny głód wiedzy

Inteligentna praca

 • Szybkie podejmowanie działań
 • Żywe reagowanie na zachodzące zmiany
 • Odwaga zmiany kursu w razie potrzeby
 • Podtrzymywanie swojej konstruktywnej samokrytyki
 • Wydajność i efektywność

Działać jak właściciel

 • Poczucie współodpowiedzialności za nasze działania i zaniechania.
 • Kierowanie zasobami systemu i skupianie się na budowaniu wartości.
 • Nagradzanie ludzi za podejmowanie ryzyka i znajdowanie lepszych sposobów na rozwiązywanie problemów.
 • Wyciąganie wniosków z wyników i analizowanie, co działa, a co nie.

Utożsamianie się z marką i Firmą

 • Inspirowanie do kreatywności, pasji, optymizmu i szczęścia